Les empreses i entitats que cobreix aquest cercador s’ajusten a la definició legal d’Empresa d’Economia Social (Llei Estatal 5/2011, de 29 de març), però incorporen a més altres valoracions com la seva afiliació a entitats representatives. Trobareu un resum quantitatiu de tota l'oferta per sectors d’activitat i formes jurídiques.

L’economia social a primer cop d’ullLes infografies incloses en aquest directori reflecteixen les dades que els diferents registres oficials i entitats de segon nivell proporcionen en el moment de la seva creació. Les dades numèriques no són exactes i el seu objectiu no és quantificar de manera rigorosa el nombre d’empreses d’economia social, sinó oferir una fotografia sobre els sectors d’activitat en els que podem trobar major oferta de béns i serveis per part d’empreses d’economia social.