Aquest directori està impulsat per Barcelona Activa i l'Ajuntament de Barcelona per promoure l'aplicació de la clàusula 3.1. de la Guia de Contractació Pública Social, que afavoreix la subcontractació d'empreses i entitats d'Economia Social i Solidària en l'execució dels contractes públics. Us expliquem què podeu trobar en aquest directori i com pot ajudar-vos a l'aplicació d'aquesta clàusula i al compliment de la reserva social.

On neix el projecte?

Aquest directori neix de la necessitat d’obtenir un catàleg dinàmic de l'oferta existent d’empreses i entitats d’economia social, i facilitar així l’accés a l'oferta de béns i serveis d’economia social tant a unitats licitadores com a empreses adjudicatàries de contractes municipals.

En la contractació pública municipal, el plec de condicions pot establir com a condició d’execució contractual la subcontractació de part o de parts específiques de l’objecte contractual, que s’han de concretar en el plec, amb empreses d’economia social. Això ve motivat per la cerca d’una millor eficiència social de la inversió pública. Per a la seva implementació, cal considerar les característiques de l’objecte del contracte i la possibilitat d’incorporar empreses especialitzades que aportin eficiència tècnica, innovació i valor social. Aquesta possibilitat es reflecteix en la Clàusula 3.1, de subcontractació d’empreses d’economia social i és una aposta estratègica per a l’impuls de l’economia social a la ciutat de Barcelona. Per altra banda, de manera anual l’Ajuntament de Barcelona estableix una quantia de les seves contractacions reservada a CETIS (Centres Especials de Treball d’iniciativa Social) i Empreses d’Inserció. Aquest directori, vol ser també una eina que faciliti a les unitats promotores de licitacions l’aplicació i l’assoliment dels objectius de reserva social. Encara que el seu punt de partida estigui molt vinculat a la contractació pública, aquest directori en línia pretén, també, ser una eina al servei de la ciutadania i empreses en general per conèixer l’àmbit de l’economia social i els béns i serveis que pot oferir.

Per saber-ne més

La Clàusula de Subcontractació amb Empreses d’Economia Social del Decret de contractació sostenible, està referenciada a la Llei estatal 5/2011, de 29 de març, d’economia social, que defineix aquests principis de l’economia social (article 4): primacia de les persones i de la finalitat social sobre el capital; aplicació dels resultats obtinguts a la finalitat social de l’entitat; promoció de la solidaritat interna i amb la societat que afavoreixi el compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió social, la inserció de persones amb risc d’exclusió social, la generació d’ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat.

L’article 5 descriu els tipus d’entitats que poden integrar aquest model d’empresa:

  • Formen part de l’economia social les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials d’ocupació, les confraries de pescadors, les societats agràries de transformació i les entitats singulars creades per normes específiques que es regeixin pels principis establerts en l’article anterior.
  • Així mateix, podran formar part de l’economia social aquelles entitats que realitzin activitat econòmica i empresarial, les regles de funcionament de les quals responguin als principis enumerats en l’article anterior, i que siguin incloses al catàleg d’entitats establert en l’article 6 d’aquesta Llei.
  • En tot cas, les entitats de l’Economia Social es regularan per les seves normes substantives específiques.

Els diferents tipus d’entitats esmentades es defineixen de la següent manera:

Les Cooperatives són  empreses  basades en principis democràtics i en la qual els socis i les sòcies participen de la propietat, la gestió i els resultats, en funció de l’activitat realitzada.

Les Mutualitats de  previsió social són entitats sense ànim de lucre que desenvolupen activitat asseguradora.

Les Fundacions són entitats sense ànim de lucre constituïdes mitjançant l’afectació d’uns béns o d’uns drets de contingut econòmic i la destinació dels seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d’interès general. Poden constituir-les les persones físiques i les persones jurídiques públiques o privades.

Les Associacions  són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

Les Societats Laborals són societats de caràcter mercantil on la majoria del capital social (més del 50%) ha de ser propietat dels treballadors/res amb una relació laboral de caràcter indefinit. Existeixen 2 classes de societats laborals: les societats anònimes laborals (SAL) i les societats limitades laborals (SLL) o també nomenades com societats laborals de responsabilitat limitada (SRLL).

Les Empreses d’Inserció (EI) són  empreses que  porten a terme qualsevol activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis. La seva finalitat primordial és la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social i que d’entre altres requisits han de mantenir, en còmput  anual,    entre un 30% i  un 70%  de persones treballadores en procés d’inserció respecte al total de la plantilla i aplicar almenys  el 80% dels resultats o els excedents disponibles obtinguts en cada exercici econòmic a la millora o l’ampliació de les estructures productives i d’inserció.

Els Centres Especial de Treball (CET)  són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. La seva finalitat és assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat. Els CET també són un mitjà d’integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari i la seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70%  de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior a un 33%.

Les Confraries de Pescadors són corporacions de dret públic sectorials, sense ànim de lucre, representativa d’interessos econòmics d’armadors de bucs de pesca i treballadors del sector extractiu, que actuen com a òrgans de consulta i col·laboració de les administracions competents en matèria de pesca marítima i d’ordenació del sector pesquer, la gestió de la qual es desenvolupa amb el fi de satisfer les necessitats i interessos dels seus socis, amb el compromís de contribuir al desenvolupament local, la cohesió social i la sostenibilitat.

Per altra banda, la llei 9/2017, de 8 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), preveu la possibilitat que les licitacions i contractacions es reservin a la participació exclusiva de determinades entitats socials sense afany de lucre que podran competir entre si en el context del procediment d’adjudicació corresponent però sense que pugui concórrer cap altre tipus d’empresa. La contractació “reservada” constitueix una excepció al principi de lliure concurrència i és una concreció del concepte de “compra pública estratègica” entesa com a la capacitat de la contractació per impulsar polítiques públiques.

La LCSP preveu dos tipus de contractació reservada que tenen entre si elements diferencials:

  • Reserva aplicable a la licitació de qualsevol objecte contractual i a favor exclusivament de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i d’Empreses d’Inserció social. Es regula a la disposició addicional (a partir d’ara, DA) 4ª LCSP.
  • Reserva exclusivament aplicable a la contractació de serveis a les persones (serveis socials, culturals i esportius) i a favor, de forma més àmplia que en el supòsit anterior, d’entitats socials sense ànim de lucre.